Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 15-02-2022 (7η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 11-02-2022
Αριθ. πρωτ.  3631
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 15η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την Πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002939 ειδικότητας ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

3.«Περί λήψης απόφασης για την αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του διαγωνισμού του έργου ‘’Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Μιλτιάδης Στύλογλου)

5.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί έγκρισης ή μη της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

7.«Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

8.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος