Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 01-03-2022 (11η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 25-02-2022
Αριθ. πρωτ.  5131
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 1η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, οικονομικού έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

2.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί αποδοχής ή μη δωρεάς ενός (1) αυτοκινήτου-φορτηγού NISSAN pick up».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Α’)’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

8.«Περί πρόσληψης υδρονομέων στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2022».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

9.«Περί έγκρισης της 1η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

10.«Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του ΟΠΔ (Στοχοθεσία) του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

11.«Περί αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

 

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος