Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 08-03-2022 (12η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 04-03-2022
Αριθ. πρωτ.  6113
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 8η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.« Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί έγκρισης μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Στύλογλου Μιλτιάδης)

4.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος )

6.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

7.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

8.«Περί έγκρισης Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ».
(Εισηγητής: Κος Κουτσομανής Γεώργιος)

9.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

10.«Περί ανάθεσης ή μη σε πραγματογνώμονα ΤΕΕ, για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης με σκοπό τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου, που βρίσκεται στην Καλλιράχη Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

11.«Περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος )

12.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΙΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΖΑΒΗΤΙ» προϋπολογισμού 9.241,86€ (με Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος