Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-03-2022 (14η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18-03-2022
Αριθ. πρωτ.  7717
Αριθ. Συνεδρ.: 14η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

5.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί έγκρισης μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Στύλογλου Μιλτιάδης)

7.«Περί εξέτασης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 20963/22-12-21 αίτησης του κ. Δούργιου Κωνσταντίνου».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

8.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

9.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

10.«Περί ορισμού Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών- εργασιών και προμηθειών του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων που στερούνται προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν 4782/2021».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

11.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ».
(Εισηγητής: Κος Περζαμάνης Ιωάννης)

12.«Περί κατάρτισης ή μη μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

13.«Περί έγκρισης ή μη απολογισμού 2021 του «Κληροδοτήματος Ραξή» Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

14. «Περί έγκρισης ή μη ισολογισμού 2021 του «Κληροδοτήματος Ραξή » Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

15.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘’Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου έτους 2021’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

16.«Περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

 

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος