Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-03-2022 (15η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 24-03-2022
Αριθ. πρωτ.  8577
Αριθ. Συνεδρ.: 15η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 28η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.
β) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
γ) Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Θάσου
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος