Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 06-04-2022 (16η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 01-04-2022
Αριθ. πρωτ.  9462
Αριθ. Συνεδρ.: 16η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου
‘’Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου
‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου
‘‘Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ”
Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου
Γεωργίου Θάσου (Φάση Α’)”».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

8.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ¨ προϋπολογισμού 27197,58€ (με Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

9.«Περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος Κωδικού Αριθμού (Κ.Α. ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

10.«Περί έγκρισης ή μη απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ ».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

 

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος