Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 13-04-2022 (17η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-04-2022
Αριθ. πρωτ.  10290
Αριθ. Συνεδρ.: 17η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου ¨ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ –ΛΥΚΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΑ- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ¨ προϋπολογισμού 26827,64€ (με Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

7.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

8. «Περί διαγραφής ή μη τελών βοσκής».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

9.«Περί κατάρτισης ή μη μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος )

10.«Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος της μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Λιμένα Θάσου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Δήμου Θάσου.
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος