Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-4-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                  

Αριθ. πρωτ.: 10821

Αριθ. Συνεδρ.:18η

Θάσος, 15-4-2022

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. Κος Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κος Τσολάκης Σταύρος
  3. κος Πιπίνης Δημήτριος
  4. κος Μανίτσας Δημήτριος
  5. κος Μαριός Δημήτριος
  6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 20η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου έτος 2021».

(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος )

 

2.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Πευκαρίου’’».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

3.« Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου’’».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

4.«Περί υποβολής πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης  λυματολάσπης  των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Θάσου» στο πλαίσιο της υπ’  αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό ΤΑ-01 Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό 16846 και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίησή της».

(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

 

5.«Περί έγκρισης  τροποποίησης  Προγραμματικής  Σύμβασης  του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Σκάλας  Καλλιράχης, Σκάλα Σωτήρος”».

(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

 

6.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της  5ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

 

7.«Περί εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος Κωδικού Αριθμού (Κ.Α. ) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

 

8.«Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».

(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Στρατηγέντας Σωτήριος