Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 03-05-2022 (19η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 29-04-2022
Αριθ. πρωτ.  11489
Αριθ. Συνεδρ.: 19η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α55) και του Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (Β΄4337)Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 3η του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη Υποβολής Πρότασης του Δήμου Θάσου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

3.«Περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Θάσου ως συνδιοργανωτή στο Διεθνές Συνέδριο Προπονητών Πετοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στο νησί της Θάσου και ειδίκευσης ή μη σχετικής πίστωσης σε βάρος Κ.Α.00.6433 του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου. οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

4.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙ για την του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]»
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

5.«Περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Θάσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού εξέτασης Προσφυγής (άρθρο 205 ν. 4412/2016) της αναδόχου εταιρίας CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ για την ανάκληση/ακύρωση της υπ’ αριθ. 301/03-03-2022 απόφασης της γενικής διευθύντριας της ΔΕΥΑ Θάσου με θέμα την επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας EUROINS AE».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

7.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου”».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

8.«Περί ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού και της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου ‘’Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

9.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

10.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου