Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-05-2022 (21η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 12-05-2022
Αριθ. πρωτ.  12393
Αριθ. Συνεδρ.: 21η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 16η ημέρα του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

3.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 293.200,00€ (με Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«Περί κήρυξης ή μη του μισθωτή ως έκπτωτου, κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Θάσου και εφαρμογή του άρθρου 126 Ν. 86/1969, «Για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3» της υπ’ αριθμ. 7113/02-07-2020 σύμβασης».
(Εισηγητής: Κα Τσούπρα Στέλλα)

6.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την παροχή της υπηρεσίας «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

7.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί έγκρισης ή μη Υποβολής Πρότασης του Δήμου Θάσου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

9.«Περί έγκρισης ή μη στην υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4152/2013 του κ Πάγκαλου Μιχαήλ του Γεωργίου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

10.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου