Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 24-05-2022 (22η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 19-05-2022
Αριθ. πρωτ.  12887
Αριθ. Συνεδρ.: 22η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 24η ημέρα του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έτους 2022, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07».
(Εισηγητής: Κα Αρσενίου Σωτηρία)

3.«Περί έγκρισης μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Στύλογλου Μιλτιάδης)

4.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.« Περί έγκριση η μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022, του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : « Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ.».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

6.« Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

7.« Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου