Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 30-05-2022 (23η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 26-05-2022
Αριθ. πρωτ.  13509
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 30η ημέρα του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης και των όρων της Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ – ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5158808 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2022ΣΕ27510045)».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ )

3.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

4.«Περί εξέτασης της υπ΄αριθμ. 13250/24-05-2022 αίτησης της εταιρείας «TRANSWOOD ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε ».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί έγκρισης Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ.».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Πευκαρίου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

8.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου