Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 02-04-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 29-03-2021
Αριθ. πρωτ. 4915
Αριθ. Συνεδρ.: 18η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 2η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί Εξειδίκευση Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί έγκρισης ή μη, του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2020».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί τροποποίησης ή μη, της υπ’ αριθμόν 298/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
(Εισηγητής: Στρατηγέντας Σωτήριος)

4. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ, Β’ ΦΑΣΗ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

5.« Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος