Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 03-06-2022 (24η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 30-05-2022
Αριθ. πρωτ.  13711
Αριθ. Συνεδρ.: 24η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 3η ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σχετικά με τις α) αριθμ κατάθεσης ΑΓ13/11-02-2022 αγωγή της «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε» και β) αριθμ κατάθεσης ΑΓ20/22.2.2022 αγωγή της «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε)» κατά του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 07 του ΟΤ 76 στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

3.«Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ90».
(Εισηγητής: Κα Σωτηρέλη Θωμαή)

4.« Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου