Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 07-06-2022 (26η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-06-2022
Αριθ. πρωτ.  14288
Αριθ. Συνεδρ.: 26η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 7η ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί έγκρισης ή μη ταμειακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

2.«Περί έγκρισης ή μη ταμειακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης ή μη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

5.«Περί έγκρισης ή μη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

6.«Περί έγκρισης ή μη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

7.«Περί έγκρισης ή μη Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

8.«Περί έγκρισης ή μη 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

9.«Περί αποστολής απόψεων στην ΕΑΔΗΣΥ επί της προδικαστικής προσφυγής κατά της αρίθμ. 161/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

10.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

11.«Περί έγκρισης ή μη υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 3340 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίησή του.».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ)

12.«Περί έγκρισης ή μη Τευχών Δημοπράτησης, όρων της Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού 4.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ )

13.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

14.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων ένταξης της πράξης «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

15.«Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) Κατάρτιση του σχεδίου της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

16.« Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του 1ου υποέργου ¨ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ¨ της πράξης με τίτλο ¨ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ¨, στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4.1. ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α.:0010943045».
(Εισηγητής: Κα Αργυρού Δήμητρα)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου