Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-06-2022 (27η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 06-06-2022
Αριθ. πρωτ.  14469
Αριθ. Συνεδρ.: 27η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 10η ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έκδοση νέας ανακοίνωσης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος )

3.«Περί εγκρίσεως ή μη απολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

4.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου 2022-2023».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου