Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21-06-2022 (30η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 17-06-2022
Αριθ. πρωτ.  15431
Αριθ. Συνεδρ.: 30η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 21η ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος )

3.«Περί έγκρισης Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«Περί έγκρισης ή μη της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

6.«Περί συμμετοχής ή μη του Δήμου Θάσου ως συνδιοργανωτή στο πανελλήνιο τουρνουά Beach volley το οποίο εντάσσεται σε μια σειρά από επτά αντίστοιχα τουρνουά του NORTH AREA BEACH VOLLEY CIRCUIT που θα διεξαχθεί στο νησί της Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεων Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί κατάρτισης των όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, για το έτος 2022, σύμφωνα με την αριθ. 47458ΕΞ2020 κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

9.«Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θάσου ».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

10.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου