Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 05-04-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 31-03-2021
Αριθ. πρωτ. 5031
Αριθ. Συνεδρ.: 19η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 5η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί έγκρισης ή μη της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Θάσου, οικονομικού έτους 2021».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου )

3. «Περί κατάρτισης του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 Δήμου Θάσου ».
(Εισηγητής: Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας)

4. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

5. «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 12m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

6. « Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ», με Κωδικό ΟΠΣ : 5074953, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»,Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα] β) Περί αποδοχής ή μη επιχορήγησης του Δήμου Θάσου για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. γ) Περί έγκρισης ή μη της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα )

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος