Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 18-07-2022 (36η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-07-2022
Αριθ. πρωτ.  17405
Αριθ. Συνεδρ.: 36η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 18η ημέρα του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.«Περί έγκρισης ή μη της υπ΄ αριθμ. 18/2022 απόφασης του Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Καβάλα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

4.«Περί έγκρισης ή μη υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ένταξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.ΘΑΣΟΥ)

5.«Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θάσου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.« Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

8.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου