Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-07-2022 (37η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18-07-2022
Αριθ. πρωτ.  17660
Αριθ. Συνεδρ.: 37η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός  Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ακύρωσης ή μη της με αριθ. 194/2022 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου της για την υλοποίησή της».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α.ΘΑΣΟΥ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Θάσου