Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 26-07-2022 (38η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                 

Θάσος, 22-7-2022

Αριθ. πρωτ.: 18045

Αριθ. Συνεδρ.:38η

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. Κος Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κος Τσολάκης Σταύρος
  3. κος Πιπίνης Δημήτριος
  4. κος Μανίτσας Δημήτριος
  5. κος Μαριός Δημήτριος
  6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 26η ημέρα του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

2.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

 

4.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

 

5.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

 

6.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 11ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

7.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2022».

(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος )

 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος Θάσου

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος