Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 09-08-2022 (40η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 05-08-2022
Αριθ. πρωτ. 19005
Αριθ. Συνεδρ.: 40η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί α) αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) Κατάρτιση του σχεδίου της 12ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

5. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση “ιρλανδικής διάβασης” επί της παλαιάς χάραξης της εθνικής οδού Λιμεναρίων – Λιμένα».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης ή μη Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5034841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο».
(Εισηγητής: Δ.Ε.Υ.Α ΘΑΣΟΥ)

8.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί έγκρισης ή μη της 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

10.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ¨, εκτιμώμενης αξίας 95.967,74 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% )».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος