Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-08-2022 (41η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 18-08-2022
Αριθ. πρωτ. 19644
Αριθ. Συνεδρ.: 41η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 22η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

5.«Περί έγκρισης ή μη απαιτούμενων δαπανών για την κάλυψη των αναγκών στη δασική πυρκαγιά της 10ης Αυγούστου 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί έγκρισης ή μη Αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου», οικονομικού έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

7.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού B΄ Τριμήνου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου» οικονομικού έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

8.«Περί έγκρισης ή μη Τευχών Δημοπράτησης και όρων Διακήρυξης για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο «Εργαστηριακές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης Δήμου Θάσου» της πράξης με τίτλο “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) Δήμου Θάσου και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού” στο Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5041440».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

9.«Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος