Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 13-09-2022 (44η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                           

Θάσος, 9-9-2022

Αριθ. πρωτ.: 20690

Αριθ. Συνεδρ.:44η

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. Κος Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κος Τσολάκης Σταύρος
  3. κος Πιπίνης Δημήτριος
  4. κος Μανίτσας Δημήτριος
  5. κος Μαριός Δημήτριος
  6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

2.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

 

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

 

4.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2022».

(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

 

5.«Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) Κατάρτιση του σχεδίου της 15ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».

(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

 

6.«Περί Εξαγοράς ή μη του αγροτεμαχίου αναδασμού 1508 λόγω της ανάγκης επέκτασης του Βιολογικού Καλλιράχης».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

7.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

8.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΘΑΣΟΥ»  προϋπολογισμού 139515,25€ (με Φ.Π.Α 24%)».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

9.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI του διαγωνισμού του έργου “Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου ”».

(Εισηγητής: Κος Τζίνης Παντελής)

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος Θάσου

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος