Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-09-2022 (45η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 16-09-2022
Αριθ. πρωτ. 21092
Αριθ. Συνεδρ.: 45η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

2.«Περί έγκρισης ή μη Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών Β’ Τριμήνου του 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης της αριθ 18595/01-08-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου 2022-2023».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

4.«Περί έγκρισης ή μη τροποποίησης της αριθ 18596/01-08-2022 σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου 2022-2023».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

5.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)

6.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης μετάβασης οχημάτων του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που τα συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κος Μιλτιάδης Στύλογλου)

8.«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-8-2022 Πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 Αναγνωριστικό 16850 του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρησης της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ Δήμου Θάσου και Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λιμεναρίων Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος