Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 04-10-2022 (46η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 30-09-2022
Αριθ. πρωτ. 21701
Αριθ. Συνεδρ.: 46η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 4η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘‘Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘‘Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου- Σκάλα Καλλιράχης’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί συμμετοχή του Δημάρχου στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe, έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Λάρισα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου β) Κατάρτιση του σχεδίου της 16ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

9.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

10.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος