Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-04-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-04-2021
Αριθ. πρωτ. 5377
Αριθ. Συνεδρ.: 20η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί Εξειδίκευση Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Περί Υποβολής ή μη αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ», Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», Κωδικός Πρόσκλησης ΑΜΘ83, για την ένταξη της πράξης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πρίνου Θάσου».
(Εισηγητής: Αργυρού Δήμητρα)

4. «Περί έγκριση ή μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και της υλοποίησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5035066 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» προϋπολογισμού 795.000,00 € πλέον ΦΠΑ».
(Εισηγητής: Δ. Ε. Υ. Α. ΘΑΣΟΥ)

5. «Περί έγκριση ή μη των Τευχών Δημοπράτησης, των όρων της Διακήρυξης και της υλοποίησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5035045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» προϋπολογισμού 2.750.000,00 € πλέον ΦΠΑ».
(Εισηγητής: Δ. Ε. Υ. Α. ΘΑΣΟΥ)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος