Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 19-10-2022 (48η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 14-10-2022
Αριθ. πρωτ. 22602
Αριθ. Συνεδρ.: 48η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 19η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού διενέργειας της δημοπρασίας για μίσθωση χώρου για την στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 2022-2023» σύμφωνα με την αριθ 2040/2022 μελέτη της υπηρεσίας ».
(Εισηγητής: Κα Γιώτα Γεωργίτση)

4.«Περί ανάκλησης ή μη των υπ΄αρ. 315, 316, 317 /2022 αποφάσεων».
(Εισηγητής: Κα Αργυρού Δήμητρα)

5.«Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07».
(Εισηγητής: Κος Στρατηγέντας Σωτήριος)
6.«Περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος )

7.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

8.«Περί αποδοχής ή μη δωρεάς μίας Κεντρικής Μονάδας Υπολογιστή (DELL) για το ΚΕΠ ΘΑΣΟΥ – ΘΑΣΟΥ».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 82.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

10.«Περί Υποβολής ή μη πρότασης Χρηματοδότησης στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 13401/2022 Πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με κωδ. Π84 – 37, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5878, Έκδοση 1/0».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος