Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25-10-2022 (49η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 21-10-2022
Αριθ. πρωτ. 22939
Αριθ. Συνεδρ.: 49η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 25η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί αποδοχής χρηματοδότησης – επιχορήγησης και ανάληψη της υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης ή μη της 2ηΑναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

4.«Περί έγκρισης ή μη της Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Β΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

5.«Περί έγκρισης ή μη της Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Γ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος