Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 07-11-2022 (51η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 03-11-2022
Αριθ. πρωτ. 23743
Αριθ. Συνεδρ.: 51η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 7η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί παραιτήσεως ή μη από τα δικόγραφα των αναιρέσεων: 1)Της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ με την επωνυμία ‘’ Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Κ. – ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Δ- ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ’’ με αριθμό Απόφασης 4/2020. 2)Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ με αριθμό Απόφασης 102/2020».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, από προσωρινούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 (ΦΕΚ 66/31-12-2021/τ. Α.Σ.Ε.Π, 2/18-1-2022/τ. ΑΣΕΠ, 6/3-2-2022 τ. ΑΣΕΠ)».
(Εισηγητής: Κα Αρσενίου Σωτηρία)

4.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων ένταξης της πράξης «Επανακατασκευή κατεστραμμένων υποδομών στο Λιμένα Θάσου και στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες Νοεμβρίου 2019»(πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200000 και 2021ΣΕ87200001) με κωδικό ΟΠΣ 5190382 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη της μελέτης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού 340.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί παραλαβής-έγκρισης ή μη της μελέτης με τίτλο ‘Τροποποίηση της μελέτης «Αποκατάσταση Ευστάθειας Πρανών στον δρόμο από Πρίνο προς Καζαβήτι».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Θεσσαλονίκη για την 37η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί αποδοχής ή μη αίτησης σπουδάστριας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Πατήρα Δέσποινα)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος