Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 15-11-2022 (52η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 11-11-2022
Αριθ. πρωτ. 24466
Αριθ. Συνεδρ.: 52η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 15η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκριση ή μη των όρων της Διακήρυξης και της υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οικον. έτους 2022 με κωδικό 2006ΣΕ33000000.».
(Εισηγητής: Κα Μαύρου Αργυρώ)

3.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

4.«Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

5.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος