Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 21-11-2022 (54η Συνεδρίαση)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 17-11-2022
Αριθ. πρωτ. 24788
Αριθ. Συνεδρ.: 54η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 21η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη μετάβασης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου, καθώς και των υπαλλήλων που το συνοδεύουν».
(Εισηγητής: Κα Ραφαήλ Ειρήνη)

3.«Περί έγκρισης ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

4.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

5.«Περί έγκρισης ή μη της εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.», για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2023».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

6.«Περί έγκρισης ή μη του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.» οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

7.«Περί έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία για το έτος 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.».
(Εισηγητής: Κος Κουτσουμανής Γεώργιος)

8.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Στρατηγέντας Σωτήριος