Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2022 (55η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 24-11-2022
Αριθ. πρωτ. 25210
Αριθ. Συνεδρ.: 55η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 28η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3.«Περί μετάθεσης ή μη του χρόνου παράδοσης της προμήθειας στα πλαίσια της αριθ. 18684/02-08-2022 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]».
(Εισηγητής: Επιτροπή Παραλαβής)

4.«Περί έγκρισης ή μη της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

5.«Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Κα Μαντέχου Δέσποινα)

6.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος )

7.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ και αποστολής ή μη σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου- Σκάλα Καλλιράχης’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος )

8.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ και αποστολής ή μη σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ, ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος )

9.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ και αποστολής ή μη σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘’Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος )

10.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

11.«Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου 2021».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος )

12.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022, 2023 & 2024».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος