Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 05-12-2022 (56η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 01-12-2022
Αριθ. πρωτ. 25584
Αριθ. Συνεδρ.: 56η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 5η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί διαμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου, έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 370/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

3.«Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικον. Έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

4.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί 2ης τροποποίησης ή μη της αριθ 21416/30-12-2021, σύμβασης προμήθειας καυσίμων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

6.«Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

7.«Περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2011-2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

8.«Περί εγκρίσεως ή μη του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

9.«Περί αποδοχής ή μη αίτησης σπουδαστή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Πατήρα Δέσποινα)

10.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος