Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής στις 7-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟY                                                                                    

Θάσος, 3-9-2021

Αριθ. πρωτ. 13606

Αριθ. Συνεδρ.:48η

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β΄ 3899) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-8-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 7η του μηνός  Σεπτεμβρίου  έτους 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ».

(Εισηγητής: Μανίτσας Δημήτριος)

 

 1. « Περί εξέτασης Αίτησης Γιοβάνογλου Αναστασίας του Προδρόμου υπ΄ αριθ.9595/24-06-2021 ».

(Εισηγητής: Δρακόντου Σωτηρία)

 

 1. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ».

(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη τεχνικών προδιαγραφών και προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο “Θαλάσσιες Μεταφορές Οχημάτων Δήμου Θάσου “».

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού του έργου ‘’ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ–ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’».

(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)    

                                                       

 Ο Πρόεδρος                                                                                  

 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                           

 Κυριακίδης Ελευθέριος