Δήμος Θάσου


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία με τίτλο «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την εργασία με τίτλο «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ