Δήμος Θάσου


Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

Σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά για  την παροχή υπηρεσίας «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» η οποία θα είναι σύμφωνη με τις από 17/05/2021  τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση .

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και 31-05-2021  και ώρα 01.00 μ.μ. στο πρωτόκολλο  του Δήμου Θάσου σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει το έντυπο της Οικονομικής  Προσφοράς  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ.

  1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου

 

 Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Στρατηγέντας Σωτήριος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ