Δήμος Θάσου


Πρόσκλση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9-9-2022 (16η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος,09-09-2022

Αριθ. πρωτ.:20647

Αριθ. Συνεδρ.: 16η

 

ΠΡΟΣ

  1. Δήμαρχο Θάσου
  2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
  3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε δια περιφοράς σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή09-09-2022 καιώρα έναρξης  12:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

  • Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – ΛΙΜΕΝΑ».

 

  1. Περί έγκρισης της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 293/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη συνέχισης των εργασιών του έργου, και την άμεση αποπληρωμή των δαπανών που προκύπτουν από την πυρκαγιά του Αυγούστου στη Ποταμιά Θάσου.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.comή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πιπίνης Δημήτριος