Δήμος Θάσου


Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θάσου στις 10-11-2023

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Θάσος, 01/11/2023
Αριθμ. πρωτ: 20937
Αριθμ.Συνεδρ.1η

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς :

Ως η συνημμένη κατάσταση

 

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και ισχύει από 19/07/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σχετικά με το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θάσου έτους 2024.

2. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2024.

3. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σχετικά με το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου έτους 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ