Δήμος Θάσου


Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.10054/63/02-09-2019 Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

ΑΔΑ:9Π2ΝΩΡΔ-9Μ8

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 10054/63/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου ως εξής:

1.Επανακαθορίζει τις αρμοδιότητες του κ. Τσολάκη Σταύρο του Κίμωνα, Αντιδήμαρχο από την παράταξη του Δημάρχου, του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, καθώς και του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και ιδίως:

 1. Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, καθώς και του  Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξη –  Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ιδίως να:
 • Εποπτεύει και ελέγχει τα τεχνικά έργα του Δήμου σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης τους.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, τεχνικού αρχείου – γραμματείας της πολεοδομίας και ειδικότερα θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού μεταξύ των οποίων: την εφαρμογή και τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως, την επέκταση, την τροποποίηση και αναμόρφωση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου του Δήμου, την εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των μελετών, τεχνικών έργων και προμηθειών των ανωτέρω αναφερόμενων τμημάτων.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική σύνταξη και υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
 • Εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις για την ηλεκτροδότηση ή για οποιαδήποτε μεταβολή στην ηλεκτροδότηση των οικοδομικών αδειών.
 • Ελέγχει, εποπτεύει και υπογράφει άδειες χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, αιγιαλών και πεζοδρομίων, χωρίς από τη χρήση αυτή να αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργειών του Δήμου (συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδόμων, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών και λοιπά συνεργεία).
 • Εποπτεύει, ελέγχει και φροντίζει για την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (ενδεικτικά αναφέρονται δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, σύστημα άρδευσης αγροτικών καλλιεργειών, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και λοιπές υποδομές).

και γενικότερα τον έλεγχο και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενέργειες και τη λειτουργία των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων του Γραφείου  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ιδίως να:
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την έκδοση/ανάκληση/αφαίρεση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την έκδοση/ανάκληση/αφαίρεση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 • Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των αρμοδιοτήτων καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

και γενικότερα τον έλεγχο και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενέργειες και τη λειτουργία του Γραφείου  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Δήμου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.

 1. Γενικά να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 2. Γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την τυχόν επιβολή προστίμων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των σχετιζόμενων οργανικών μονάδων.
 1. Επανακαθορίζει τις αρμοδιότητες του κ. Πυρήνα Ευστράτιο του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχο από την παράταξη του Δημάρχου, του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης – Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και ιδίως:
 1. Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης – Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων Περιβάλλοντος και Αστικού Πρασίνου, Δασών και Φυσικών Πόρων, Καθαριότητας και ιδίως:
 • της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο,
 • τη φύλαξη, διατήρηση, ανανέωση των δημοτικών Δασών, κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και την αξιοποίηση του δασικού πλούτου,
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου,
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα,
 • τη λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών,
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τα θέματα Κίνησης -Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των νόμιμων διαδικασιών των προμηθειών που σχετίζονται με οχήματα.
 • Εποπτεύει και ελέγχει την Συντήρηση και Επισκευή του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και την Διαχείριση Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών του μηχανολογικού εξοπλισμού.

και γενικότερα τον έλεγχο και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενέργειες και τη λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης – Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου .

 1. Γενικά να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 2. Γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την τυχόν επιβολή προστίμων που αφορούν όλες τις παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και για την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των σχετιζόμενων οργανικών μονάδων.

 Β. Κατά τα λοιπά ισχύει στο ακέραιο η υπ’ αριθμ. 10054/63/02-09-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Δημάρχου Θάσου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί στους Αντιδημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου και να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ