Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου”

Σήμερα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ κ. Κωνσταντίνο Μανίτσα και τον κ. Βασίλειο Στυλιανίδη, εκπρόσωπο της Εταιρίας «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «“Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου”», συνολικής δαπάνης 1.381.243,61€ πλέον ΦΠΑ.

Φορέας Κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Θάσου και Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑΘ.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι έξι (6) μήνες και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Με το παρόν έργο ολοκληρώνεται το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Λιμεναρίων, Καλυβίων, Πευκαρίου και Ποτού που δεν είχαν ολοκληρωθεί από προγενέστερη διαλυθείσα εργολαβία.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με μεθοδικότητα, προγραμματισμό και σε στενή συνεργασία με τη ΔΕΥΑΘ εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση του πολύπαθου αυτού έργου προς όφελος των κατοίκων της περιοχής».