Δήμος Θάσου


Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18440/10-03-2021 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΝΙΠ46ΜΤΛ6-Ψ0Φ), αποφασίζεται:

Ορίζονται ως δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) οι εξής:

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

ββ) είναι άνεργοι,

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

ΚΥΑ – Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’βαθμού (6ΝΙΠ46ΜΤΛ6-Ψ0Φ)