Δήμος Θάσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 215-9-2020
Αριθ. πρωτ. 11163
Αριθ. Συνεδρ.:34η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

Καλείστε σε « δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) την 259η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. « Περί Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ η ΤΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σε θέματα εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

2. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
(Εισηγητής: Μαντέχου Δέσποινα )

3. « Περί έγκρισης ή μη, του πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Προμήθεια εξοπλισμού Braille (δράση 4.2.2) και βιβλίων Braille (δράση 4.2.5) στα πλαίσια του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” με ακρωνύμιο “Destinations for all”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος