Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Πρίνου Θάσου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                        ΘΑΣΟΣ: 17/05/2021

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. :7328

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: 640 04 ΘΑΣΟΣ

ΤΗΛ: 25933 50120

FAX: 25933 50150

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Θάσου έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 του Ν.4412/2016, του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005 και του άρθρου 29 του Ν.4014/2011 β) την υπ’ αρ. 11548/03-10-19 αίτηση της «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΓΡΑΝΙΤΩΝ»

ανακοινώνει

ότι η «ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΓΡΑΝΙΤΩΝ», υπέβαλε προς δωρεά στο Δήμο Θάσου και χωρίς αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 2α του Ν.3316/2005, την μελέτη με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Πρίνου Θάσου » που εκπονήθηκε από την εταιρία μηχανικών συμβούλων ΕΜΒΗΣ Α.Ε..

Η ανακοίνωση αυτή και η εν λόγω μελέτη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr), και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.4014/2011, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί της μελέτης.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2593 350 120

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ