Δήμος Θάσου


  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 1/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 1/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2527/97, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.4314/2014 και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται από τις διατάξεις του...