Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση έναρξης αιτήσεων για πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) δίμηνης διάρκειας

ΑΔΑ ανακοίνωσης: ΨΞ09ΩΡΔ-2ΑΖ 
Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης: 11816/29-07-2021

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 30/07/2021 έως και 03/08/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας,  για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια
ΥΕ Εργάτες/ Εργάτριες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 4 Δύο (2) μήνες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ
(ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97.

  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07. (έκδοση ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet εδώ)

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet εδώ)

4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο εντός δωδεκαμήνου όπως ορίζεται στο άρθρο 1, του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21παρ. 2 του Ν.2190/1994. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης [έναρξη και λήξη]). (έκδοση ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet εδώ)

5.Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από το ΕΦΚΑ. (Έκδοση ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet εδώ)

6.Βεβαίωση Απογραφής – ΕΦΚΑ (Θα περιέχει: ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ) (Έκδοση ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet εδώ)

7.Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, με πρώτο όνομα του ενδιαφερομένου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Θάσου και ειδικότερα στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών κα Πατήρα Δέσποινα (τηλ.2593350120) και στην υπάλληλο  κα Αδάμου-Τζανή Μαρίνα (τηλ. 2593350140), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 30/07/2021 έως και 03/08/2021.