Δήμος Θάσου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ3-2021

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΜΕ3/2021 ανακοίνωσης για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΜΕ3/2021