Δήμος Θάσου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 4/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού εικοσιτριών (23) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

  • Τέσσερα (4) άτομα (ΚΩΔ.101) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Πέντε (5) άτομα (ΚΩΔ.102) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • Δεκατέσσερα (14) άτομα (ΚΩΔ.103) ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ+Ε (ΚΩΔ. 101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ+Ε (ΚΩΔ.101)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ (ΚΩΔ.102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ (ΚΩΔ.102)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΩΔ.103) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-10-2021

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις γίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από τις 22-10-2021. Για την διαδικασία υποβολής ενστάσεων απευθυνθείτε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4 -2021 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ – ΨΠΖΩΩΡΔ-ΔΡΓ