Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3m3» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3m3» s ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3m 2024_S ΜΕΛΕΤΗ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3m^3_s
 2. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 5 ατόμων, 4μηνης διάρκειας στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει, την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 30/05/2024 έως και 04/06/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Θάσου, στον εξής κλάδο/ειδικότητα : Πέντε  (5) άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/  ΥΕ Εργατών Γενικών...
 3. Διακήρυξη για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου ετών 2024-2025» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου ετών 2024-2025»  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 2015 2024 signed
 4. Διακήρυξη για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:  «Ασφάλεια  παραλιών –Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024»  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ signed
 5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2024 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών για τις εξής, κατά...
 6. Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2024 – 2025» με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2024 – 2025» με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΗΜΔΗΣ μελετη 24 25 τελικη signed
 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 36 ατόμων, 7μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 24/04/204 έως και τις 08/05/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά...
 8. Διακήρυξη για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Θάσου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΩΝ 2024_singed (1)
 9. Διακήρυξη δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής

  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους  σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ Έχοντας Υπόψη: Τις διατάξεις του Ν 3852/2010. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 . Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81...
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ 2024 – 2025» ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για την διακήρυξη του διαγωνισμού για: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιοχών ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου 2024 – 2025» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ μελετη signed