Δήμος Θάσου


 1. Προκήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την προκήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου: ΠΕΡΙΛΗΨΗ επαναληπτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 2. Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 5/2023 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά (7) μηνών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,...
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ    ΣΟΧ 1/2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (9ΔΨΑΟΛ8Υ-Π46) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (6Π3ΟΟΛ8Υ-6ΧΩ)  
 5. Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου ετών 2023 και 2024» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου ετών 2023 και 2024» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ μελετη ασφαλτος signed
 6. Διακήρυξη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα) ετών 2023 και 2024

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα) ετών 2023 και 2024. ΜΕΛΕΤΗ 2038 2023 ΜΠΕΤΟ 2 signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΕΤΟ 2 κημδης
 7. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΩΓΟΥ – ΣΟΧ 1/2023, ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ,TE ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

  Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ του  Δήμου  Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη  13/12/2023 έως και Παρασκευή  22/12/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ενός  (1) ατόμου  για την υλοποίηση της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, Δράσης, με τίτλο «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για...
 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2023: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 22 ατόμων, 7μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 13/12/2023 έως και τις 22/12/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά...
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/ (Αριθ. Πρωτ.:22027/10-11-2023) [ΑΔΑ:6ΠΖΒΩΡΔ-ΣΜΤ]:Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά Πέντε (5) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., Δίμηνης Διάρκειας, στην υπηρεσία καθαριότητας.

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 13-11-2023 έως και στις  15-11-2023  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδο/Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/...
 10. Προκήρυξη του Υποέργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» Α/Α 1 της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5181354

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ διακηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του...