Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη του έργου «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου»

  Ο Δήμος Θάσου, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021 για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου»...
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Θάσος:   17-02-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                   Αριθ. πρωτ.:  221 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Διεύθυνση      : Θάσος Θάσου Τ.Κ.           : 64004 – Θάσος Πληροφορίες :  Ιωάννα Βλαχογιάννη Τηλέφωνο       : 25930 24020 FAX            25930  22219 Ηλ. Διεύθυνση: dimarogos@thassos.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ...
 3. Προκήρυξη του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ»

  Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ-ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία επικοινωνίας: Οδός   :  ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7...
 4. Επαναπροκήρυξη κατόπιν άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ κημδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ signed...
 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Α’)

  Ο Δικαιούχος Δήμος Θάσου διακηρύττει ότι την 15η του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) και την 22α του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα...
 6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου»

  Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου». Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης...
 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στη σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας»

  Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στη σκάλα Παναγίας κοινότητας Παναγίας». Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης...
 8. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα] signed ΜΕΛΕΤΗ_ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΕΕΕΣ
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Θάσος:   05-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                      Αριθ. πρωτ.:  1008 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Διεύθυνση      : Θάσος Θάσου Τ.Κ.           : 64004 – Θάσος Πληροφορίες :  Ιωάννα Βλαχογιάννη Τηλέφωνο       : 25930 24020 FAX            25930  22219 Ηλ. Διεύθυνση: dimarogos@thassos.gr  ...